5 stycznia, 2021

Kwoty minimalnych wynagrodzeń, zusu i raportowanie umów o dzieło w 2021 r.

Rok 2020 się zakończył, był on zupełnie różny od pozostałych, głównie przez epidemię Covid-19. Mniemy nadzieję, że rok 2021 będzie lepszy 🙂 Niestety nasi rządzący nie zmniejszyli obciążeń podatkowych, a wręcz przeciwnie, dołożyli wiele nowych quasi-podatków, takich jak:
– podatek cukrowy
– podwyżki podatków od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psa, za śmieci, opłat targowych i środowiskowych
– podatek od małpek
– opłata mocowa
– likwidacja ulgi abolicyjnej
– podatek handlowy (naliczany od miesięcznej nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln)
– podatek od deszczu
– podatek od plastiku
To wszystko by żyło się lepiej i zdrowiej 😉

W każdym razie w/w podatki i opłaty nie są przedmiotem niniejszego artykułu. Przedstawiam najważniejsze „parametry” na 2021 r. dla przedsiębiorców i pracodawców (zleceniodawców, zamawiających):

 

Kwota minimalnego wynagrodzenia dla 1 etatu w 2021 roku wynosi 2800,00zł brutto miesięcznie

Wszelkie części etatu, są obliczane w proporcji do tej kwoty (jeżeli chcemy mieć osiągnięte minimum).

Podwyżka płacy minimalnej oznacza, iż wszystkie wynagrodzenia przeliczane na kwotę minimalną 2600,00 w 2020 r. ulegają automatycznej podwyżce w 2021 r.

Jest to też kwota bazowa co do której ustala się tzw. „zbiegi ubezpieczeń” w składkach ZUS – czyli jest to kwota graniczna, powyżej której nie płaci się składek społecznych (tylko składkę zdrowotną), jeżeli posiada się oskładkowane źródło z innego dochodu

 

Minimalna stawka godzinowa, przy umowie zlecenie w 2021 roku wynosi 18,30 zł brutto za godzinę

Jest to kwota minimalna brutto, jaką może mieć zleceniobiorca, przy czym nie jest istotne oskładkowanie tej umowy (czy też brak składek, jak w przypadku studenta). Praca liczona w cząstkach godziny może mieć niższą stawkę, ważne żeby w przeliczeniu godzinowym nie była niższa niż ta kwota.

Przy okazji przypominam, że godziny zleceniobiorcy, w przypadku umów dłuższych niż miesiąc, powinny być miesięcznie wypłacane i potwierdzane – sposób potwierdzania powinien być określony w umowie. W przypadku gdy „strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.” (Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)

Od zasady potwierdzania godzinowego i stosowania stawki minimalnej, jest kilka wyjątków wymienionych tej ustawie, jak np. zasada zachowania stawki minimalnej nie dotyczy umów, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Zainteresowanych odsyłam bezpośrednio do w/w ustawy.

Kończąc ostatecznie ten temat: stawka minimalna nie dotyczy umów o dzieło.

 

Raportowanie umów o dzieło do ZUS, tych zawartych od 01.01.2021 r.

Od wielu lat solą w oku dla rządu są nieoskładkowane umowy zlecenia i dzieła, jako kolejne źródło pieniędzy dla budżetu. Wprowadzone rozwiązanie (w tarczy) nie jest oskładkowaniem dzieł, ale pozwoli rządzącym i ZUS-owi na oszacowanie ilości zawieranych umów w całym kraju. Ponoć taka potrzeba wyszła przez epidemię COVID-19, gdyż zatrudnieni na umowach o dzieło, domagali się świadczeń z tarczy (postojowego), mimo braku odprowadzanego zusu wcześniej. Raportowanie niesie ze sobą dwa niebezpieczeństwa w przyszłości: pierwsze, rządzący mogą uznać że warto je jednak oskładkować (za jakiś czas) bo będzie to duuuuuuuuużo pieniędzy; drugie – daje to możliwość kierowania celowych kontroli i podważania samej istoty dzieła, jako umowę zlecenie (a więc „powinien” być zapłacony zus z odsetkami).

 

Wszelkie umowy o dzieło, zawarte od 01.01.2021 r. przez niżej wymienione podmioty, muszą być zaraportowane w ciągu 7 dni do ZUSU, na formularzu RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie przez portal PUE. W zgłoszeniu podaje się dane wykonawcy, datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy oraz liczbę umów.

Raportować umowy o dzieło (w przypadku ich podpisania) muszą:
– wszystkie osoby fizyczne, prowadzące jednoosobowe działalności
– inne podmioty, jeśli są zgłoszone do zusu jako tzw. „płatnicy składek”, przy czym nie ma znaczenia czy to jest spółka, fundacja, czy stowarzyszenie – istotny jest fakt zgłoszenia podmiotu do zus. Jeżeli taki podmiot nie zgłasza nikogo do zusu (a to jest możliwe), to nie ma obowiązku zgłaszania umów o dzieło.

Czym jest PUE (nie mylić z ePUAPEM)? Dla nieświadomych, jest to konto zakładane na https://www.zus.pl/ na którym można sprawdzić np. odprowadzane na siebie składki zusowskie, płacone przez siebie składki, a przede wszystkim można złożyć różnego rodzaju wnioski (z tarczy, wnioskować o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, złożyć Z-3 do zwolnienia lekarskiego), sprawdzić swój stan zobowiązań wobec zus, osoby zgłoszone, itd. Istotną kwestią jest to, że coraz więcej formularzy jest składanych wyłącznie przez portal PUE, warto więc założyć tam konto.

Konto można utworzyć, potwierdzając je EPUAPem. A z kolei EPUAP, można założyć przez swoje konto bankowe, więc można wszystko załatwić „nie wychodząc z domu”.

 

Kwoty składek zus w 2021 r. – płacone po raz pierwszy w lutym za styczeń

  1. „ulga na start” – czyli preferencja dla nowych przedsiębiorców, nieprowadzących działalności przez 5 lat wstecz (jeden z warunków). W ramach ulgi opłaca się przez 6 miesięcy samą składkę zdrowotną. Wysokość tej składki jest ogłaszana po 20-tym stycznia, gdy prezes GUS ogłosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 r. – dlatego na dzień publikacji artykułu nowa stawka nie jest niestety znana, prognozuje się że będzie ona wynosić 371,40 zł
  2. „preferencyjny zus” – czyli dwu letni preferencyjny okres płacenia obniżonych składek społecznych, dla nieprowadzących działalności przez 5 lat wstecz (jeden z warunków), obliczany od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. – 2800 zł. Podstawa dla tego zus wynosi 840zł i łącznie z prognozowaną składką zdrowotną, kwota łącznie może wynieść 637,18 (wariant z ubezpieczeniem chorobowym) lub 616,60 (wariant bez ubezpieczenia chorobowego)
  3. „duży zus” – opcja składek dla tych, którzy nie łapią się na żadne inne 😉 Wynoszą one odpowiednio 1447,08 (wariant z ubezpieczeniem chorobowym) lub 1369,76 (wariant bez ubezpieczenia chorobowego)
  4. „mały zus plus” – opcja składek zus dla tych, którzy w 2020 r. nie przekroczyli kwoty przychodu 120.000,00zł (przychód z całego roku). Jeżeli prowadziłeś działalność przez niecały rok, przychód ten ulega proporcjonalnemu wyliczeniu. Kwota „małego zusu plus” jest uzależniona od dochodu za 2020 r. i mieści się pomiędzy kwotą „dużego zusu” a „preferencyjnym zusem”.
Podziel się wpisem z innymi:
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Skype
WhatsApp