29 września, 2020

Kto musi składać JPK_7 oraz jakie są kody GTU i co oznaczają

JPK_7

 

Od 01.10.2020 r. zaczyna obowiązywać JPK_V7. Cóż to takiego jest (i czy jest to ver. 7? ;))

JPK_V7 jest to nowa forma sprawozdawczości dot. Vat jaką Twoja firma jest zobowiązana składać do urzędu skarbowego (robi to w Twoim imieniu biuro rachunkowe, chyba że samodzielnie prowadzisz sobie księgowość). Do końca września Twoje obowiązki polegały na przesłaniu:
– deklaracji miesięcznej VAT-7 lub kwartalnej VAT-7K, zawierającej kwoty zbiorcze sprzedaży i zakupu
– JPK, zawierający wykaz szczegółowych informacji (jak np. nazwę kontrahenta, nip, numery faktur, kwoty itp.), którego łączne kwoty stanowiły wyjaśnienie dla urzędu co się składa na kwoty deklaracji VAT.

JPK_V7 w jednym dokumencie łączy deklarację VAT-7 (lub VAT-7K) oraz obecny JPK. Oprócz tego wprowadzone zostaną nowe dodatkowe symbole wcześniej nie występujące. Chyba najbardziej popularnymi są tzw. symbole GTU – zanim jednak przejdę do omawiania symboli, zacznijmy od początku.

  1. Kogo dotyczy w ogóle JPK_V7?

Nowa ewidencja JPK_V7 dotyczy podatników VAT czynnych. Czyli jeśli korzystasz ze zwolnienia podmiotowego (ze względu na obrót do 200tys zł) lub przedmiotowego (na konkretne czynności) i w związku z tym nie jesteś zarejestrowany do VAT w urzędzie skarbowym (lub jesteś zarejestrowany ale jako podatnik zwolniony)  – Ciebie ten temat nie dotyczy.

  1. Co innymi deklaracjami, np. VAT-UE, VAT-9M, VAT-8?

JPK_V7 zastępuje tylko deklaracje VAT-7 i VAT-7K, pozostałe składa się „po staremu”.

  1. O co chodzi z tymi oznaczeniami?

Wraz z wprowadzeniem nowej ewidencji, wprowadza się
– oznaczenia dotyczące dostawy towarów i usług – czyli tego, co sprzedajesz lub wykonujesz w działalności – tu są oznaczenia GTU 01-13
– oznaczenia procedur – najczęściej występujące MPP (mechanizm podzielonej płatności), MK (metoda kasowa) TP (powiązania między podmiotami)
– oznaczenia dokumentów – RO (dla zbiorczej sprzedaży np. raportu z kasy fiskalnej), FP (faktura do paragonu), VAT_RR (nabycie od rolnika), WEW (transakcje niefakturowe, np. nieodpłatne przekazanie)
Istotne w tym oznaczeniu jest to, że robi się to z poziomu tworzenia pliku JPK_V7 (czyli robi to biuro rachunkowe. Nie musisz więc wszystkich tych symboli umieszczać na fakturze czy paragonie.

 

Kody GTU

 

Kody GTU dotyczą tylko wybranej dostawy towarów i usług i to wyłącznie po stronie sprzedawcy. Oznaczenia dokonuje się w pliku JPK_V7 w sekcji dot. sprzedaży, dodając odpowiednie GTU. Robi to się ogólnie, bez rozbijania na poszczególne towary czy usługi (innymi słowy, nie spowiadasz się szczegółowo urzędowi co sprzedałeś, symbole GTU nie są jak PKWIU że wstawia się je przy każdym towarze/usłudze). Jeżeli towar lub usługa nie znajduje się na liście wymienionych GTU, to nic się nie wpisuje. To jednak będzie robiło Twoje biuro rachunkowe – Ty ze swojej strony nie musisz umieszczać symboli GTU na fakturze, jest to dobrowolne – pamiętaj jednak że nikt nie zna tak dobrze Twojej sprzedaży jak Ty sam, a księgowa nie musi mieć Twojej specjalistycznej wiedzy J Takie symbole na pewno ułatwią więc jej pracę. Kod można umieścić np. w uwagach jeśli nie ma na to przygotowanego miejsca gdyż jak wspominałam – nie musi się odnosić do konkretnej pozycji faktury.

Wpisanie błędnego kodu GTU niczym nie skutkuje, nie jest podstawą do ewentualnej korekty czy noty korygującej dla nabywcy.

Dla nabywcy towaru lub usługi – kody GTU są nieistotne, chyba że je refakturujesz, wtedy też musisz umieścić je na swojej fakturze.

Wyszukując informacje czy Twój towar lub usługa powinno mieć GTU oraz jaki to jest numer, pomocna będzie znajomość PKWIU (PKD) lub CN. Wyróżniany następujące kody GTU:

GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych
GTU_02 – benzyny, paliwa, oleje
GTU_03 – oleje opałowe i smary
GTU_04 – wyroby tytoniowe itp.
GTU_05 – szerokopojęte odpady oraz surowce
GTU_06 – urządzenia elektroniczne, części, materiały
GTU_07 – pojazdy i części samochodowe
GTU_08 – metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 – leki i wyroby medyczne
GTU_10 – budynki, budowle, grunty
GTU_11 – emisja gazów cieplarnianych
GTU_12 – świadczenia usług o charakterze niematerialnym
– wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 – usługi transportowe i gospodarka magazynowa

Rozwinięcie kodów znajduje się na końcu artykułu w tabelce.

 

Pozostałe oznaczenia (omówienie najistotniejszych):

 

MPPmechanizm podzielonej płatności – raportowanie dotyczy tylko obowiązkowego MPP. MPP już funkcjonuje w gospodarce od jakiegoś czasu (na naszym blogu był artykuł na ten temat: http://new.brhalszka.pl/czym-i-jest-i-kogo-dotyczy-split-payment/ ). Obowiązki umieszczania adnotacji o MPP, dokonywanie płatności itp. nic nie ulega zmianie – wszystko jest „po staremu”.

 

TP – powiązania pomiędzy sprzedawcą a nabywcą – występują w przypadku podmiotów powiązanych, czyli są to:
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
c) spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnik i jego zagraniczny zakład; a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład
Istotna jest tu kwestia że nie ma progu „wyjściowego” w kwotach poniżej którego się nie oznacza dokumentu, czyli raportowaniu podlega każda operacja niezależnie od kwoty transakcji.

 

FP – faktura do paragonu
W nowym JPK_V7 raportowaniu podlega cały raport z kasy fiskalnej, jak również wszystkie wystawione faktury do paragonu (dla firm jak i osób fizycznych). Nie wliczają się one do sumowania (tj sprzedaż się nie dubluje w liczeniu vatu), nie mniej trzeba je wykazać oddzielnie.Jeżeli na fakturze do paragonu są ujęte towary lub usługi objęte obowiązkiem oznaczenia GTU – tak też się czyni. Samego raportu kasowego natomiast się nie oznacza.Wydzieleniu podlegają również paragony fiskalne wystawione na firmę (z NIP-em), gdyż są one wg przepisów traktowane jako faktury uproszczone a nie paragony.

 

Kody inne niż GTU mogą wystąpić zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy. Opis kodów GTU szczegółowo:

GTU_01 dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02 dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy (benzyny, paliwa, oleje):
benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;

biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);

pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

 

GTU_03 dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04 dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05 dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy, czyli

38.11.49.0 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,

38.11.51.0 odpady szklane,

38.11.52.0 odpady z papieru i tektury,

38.11.54.0 pozostałe odpady gumowe,

38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych,

38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,

38.12.26.0 niebezpieczne odpady zawierające metal,

38.12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,

38.32.2 surowce wtórne metalowe,

38.32.31.0 surowce wtórne ze szkła,

38.32.32.0 surowce wtórne z papieru i tektury,

38.32.33.0 surowce wtórne z tworzyw sztucznych,

38.32.34.0 surowce wtórne z gumy.

GTU_06 dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy

ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch

ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

26.70.13.0      Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD

ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

GTU_07 dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10,

ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep) – z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów

Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

Pojazdy silnikowe do transportu towarów

Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)

Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

Zderzaki i ich części (8708 10 – tu niezależnie od tego, czy służą do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705)

GTU_08 dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU_09 dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
GTU_10 dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11 świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
GTU_12 świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 

GTU_13 świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 

Podziel się wpisem z innymi:
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Skype
WhatsApp